Ролята на помощник-възпитателя


Ролята на помощник-възпитателя :
Помощник-възпитателя в детската градина е специалист по детското развитие през периода на първоначалното му изграждане и формиране на детската личност .

Подпомага организацията на цялостния педагогически процес и съдейства за осъществяване на връзка със семейството. Помощник-възпитателя споделя отговорността с учителите за опазване живота и здравето на децата и следи за спазването на  здравно-хигиенните норми и изисквания.

Прилага индивидуален и диференциран подход към децата, съобразно възрастовите и индивидуални особености на развитие. Той няма обособено работно място. Той е там, където са неговите възпитаници, в процеса на отглеждане, обслужване, игри и възпитание.
Помага при подбора на играчки според  възрастовите особености на децата и спецификата на играта. По време на сюжетно-ролевите игри помощник-възпитателя може да заеме и определена роля в играта.

Предпочитани от децата са подвижните игри. И тук ролята на помощник-възпитателя е огромна.
Играейки заедно с децата, чрез тези игри се работи не само за овладяване на основните движения,
а и за формиране на физическите  качества-сила, бързина и подвижност.

При конструктивните игри помощник-възпитателя подпомага  децата при подреждането на конструкторите и играейки с децата се развиват представите за пространствени отношения, конструктивни умения, интерес към техниката, конструктивното творчество и съобразителност. В тези игри помага на децата да си оказват взаимодействие, да съгласуват действията си и да не се потиска инициативността на другарчетата. Дидактичните игри са важно средство за затвърдяване и разширяване знанията и уменията на децата.

Децата обичат да подражават на възрастните и поради това играейки с децата трябва да внимаваме за своето поведение и отношение към децата.

Помощник-възпитателя стимулира участието на детето в играта. Той подпомага и активно участва в процеса на игровата дейност на децата.

Помощник-възпитателя познава същността, етапите и функциите на играта и ги прилага според нейната специфика.

- Помощник-възпитателя отговаря за хигиенното обгрижване, хранене, сън и свободни игри на децата.

- Във вариант група, второто полугодие влизат полудневно, преподаватели методисти, абсолютно е задължително
  по държавен стандарт да се извършва обучение и в тази възраст.

- Учителите по български и английски език се занимават с децата на принципа на игрово обучение.